• 01 עמוד כה. פתיחה - חיוב לימוד סודות התורה

 • 02 עמוד נב. פתיחה קצרה לחכמת הקבלה למתחילים

 • 03 עמוד נה. המשך פתיחה למתחילים

 • 04 עמוד א. שער העיגולים - דרוש א''ק

 • 05 עמוד א. המשך שער העיגולים - דרוש א'ק

 • 06 עמוד ב. שער העיגולים דרוש א''ק

 • 07 עמוד ח. שער העיגולים - דרוש א''ק

 • 08 עמוד יא. שער העיגולים - דרוש א''ק

 • 09 עמוד יז. שער טנת''א - פרק א

 • 10 עמוד כא. שער טנת''א - פרק א

 • 11 עמוד כז. שער טנת''א - פרק ב

 • 12 עמוד ל. שער טנת''א - פרק ב

 • 13 עמוד לו. שער העקודים - פרק א

 • 14 עמוד מה. שער העקודים - פרק ב

 • 15 עמוד מד. שער העקודים - פרק ב

 • 16 עמוד נ. שער העקודים - פרק ב

 • 17 עמוד נה. שער העקודים - פרק ב

 • 18 עמוד נט. שער העקודים - פרק ג

 • 19 עמוד סז. שער העקודים - פרק ד

 • 20 עמוד עא. שער העקודים - פרק ה

 • 21 עמוד עג. שער העקודים - פרק ה

 • 22 עמוד פז. תמצית וחזרה מקוצרת על שער העקודים

 • 23 עמוד צד. שער הנקודים - הקדמה ופרק א

 • 24 עמוד קא. שער הנקודים - פרק א

 • 25 עמוד קח. שער הנקודים - פרק ב

 • 26 עמוד קטז. שער הנקודים - פרק ב

 • 27 עמוד קכד. שער הנקודים - פרק ג

 • 28 עמוד קלה. שער הנקודים - פרק ד

 • 29 עמוד קמד. שער הנקודים - פרק ה

 • 30 עמוד קנ. שער הנקודים - פרק ו

 • 123 עמוד תצד שער הארות זו''ן - פרק א

 • 31 עמוד קנו. שער הנקודים פרק - ו

 • 32 עמוד קסב. שער הנקודים - פרק ו

 • 33 עמוד קסז. שער הנקודים - פרק ז

 • 34 עמוד קעג. שער הנקודים - פרק ז

 • 35 עמוד קפג. שער הנקודים - פרק ח

 • 36 עמוד קצג. שער הנקודים - פרק ח

 • 37 עמוד קצט. שער הנקודים - פרק ח

 • 38 עמוד רב. שער הנקודים - פרק ט

 • 39 עמוד רד. שער הנקודים - פרק ט

 • 40 עמוד ריז. שער הנקודים - פרק ט

 • 41 עמוד רכב. שער הנקודים - תמצית פרק ט ותחילת פרק י

 • 42 עמוד רכג. שער הנקודים פרק י. ושער הברודים פרק א

 • 43 עמוד רלב. שער הברודים - פרק א

 • 44 עמוד רלז. שער הברודים - פרק ב

 • 45 עמוד רמה. שער הברודים פרק ג

 • 46 עמוד רנח. שער עתיק - פרק א

 • 47 עמוד רנח. שער עתיק - פרק א

 • 48 עמוד רעו. שער עתיק - פרק ב וחזרה מתחילתו

 • 49 עמוד רעט. שער עתיק - פרק ג

 • 50 עמוד רפט. שער עתיק - פרק ד

 • 51 עמוד רצ. שער עתיק - פרק ד

 • 52 עמוד רצו. שער עתיק - פרק ד

 • 53 עמוד שז. שער עתיק - פרק ה

 • 54 עמוד שיט. שער אריך פרק א

 • 55 עמוד שכד שער או''א - פרק א

 • 56 עמוד שלו. שער או''א - פרק ב

 • 57 עמוד שמז. שער או''א - פרק ג

 • 58 עמוד שסד. שער ז''א - פרק ב

 • 59 עמוד שעה. שער רפ''ח - פרק א

 • 60 עמוד שעה. שער רפ''ח - פרק א

 • 61 עמוד שפז. שער רפ''ח - פרק ב

 • 62 עמוד שצד. שער רפ''ח - פרק ב

 • 63 עמוד תי. שער רפ''ח - פרק ג

 • 64 עמוד תיג שער רפ''ח - פרק ד

 • 65 עמוד א שער אנ''כ - פרק א

 • 66 עמוד תכה. שער רפ''ח - פרק ה

 • 67 עמוד ט. שער אנ''כ - פרק א

 • 68 עמוד טו. שער אנ''כ - פרק ב

 • 69 עמוד לא. שער אנ''כ - פרק ג

 • 70 עמוד מה שער לידת המוחין - פרק א

 • 71 עמוד נו שער לידת המוחין - פרק ב

 • 72 עמוד סא שער לידת המוחין - פרק ג

 • 73 עמוד עב. שער המוחין - פרק א

 • 74 עמוד פא שער המוחין - פרק ב

 • 75 עמוד פא שער המוחין -פרק ב

 • 76 עמוד צו שער המוחין - פרק ג

 • 77 עמוד קג. שער מוחין דצלם - פרק א

 • 78 עמוד קיז שער מוחין דצלם - פרק ב

 • 79 עמוד קלא שער מוחין דצלם - פרק ד

 • 80 עמוד קנא. שער מוחין דצלם - פרק ד

 • 81 עמוד קנג שער העיבורים - פרק ב

 • 82 עמוד קנג. שער העיבורים - פרק ב

 • 83 עמוד קסה שער העיבורים - פרק ב

 • 84 עמוד קעא שער העיבורים - פרק ג

 • 85 עמוד קעו. שער המלכים פרק א

 • 86 עמוד קצג שער המלכים - פרק ב

 • 87 עמוד קצח שער המלכים - פרק ב

 • 88 עמוד ריג. שער המלכים - פרק ג

 • 89 עמוד ריג. שער המלכים - פרק ג

 • 90 עמוד רלג. שער המלכים - פרק ד

 • 91 עמוד רמב שער המלכים - פרק ה

 • 92 עמוד רמב. שער המלכים - פרק ה

 • 93 עמוד רמב. שער המלכים - פרק ה

 • 94 עמוד רנט. שער פרצופי זו''ן - פרק א

 • 95 עמוד רנט. שער פרצופי זו''ן - פרק א

 • 96 עמוד רסז. שער פרצופי זו''ן - פרק ב

 • 97 עמוד רסז. שער פרצופי זו''ן - פרק ב

 • 98 עמוד רעט. שער פרצופי זו''ן - פרק ב

 • 99 עמוד רפ. שער פרצופי זו''ן - פרק ב

 • 100 עמוד רפו. שער פרצופי זו''ן - פרק ג

 • 101 עמוד רחצ. שער פרצופי זו''ן - פרק ד

 • 102 עמוד שו. שער תיקון הנוק' - פרק א

 • 103 עמוד שו. שער תיקון הנוק' - פרק א

 • 104 עמוד שיט שער יעקב ולאה - פרק א

 • 105 עמוד שלו שער יעקב ולאה - פרק ג

 • 106 עמוד שלו שער יעקב ולאה - פרק ג

 • 107 עמוד שמה. שער יעקב ולאה - פרק ד

 • 108 עמוד שנו. שער יעקב ולאה - פרק ה

 • 109 עמוד שסז. שער רחל ולאה - פרק א

 • 110 עמוד שעב שער רחל ולאה - פרק ב

 • 111 עמוד שצה שער רחל ולאה - פרק ג

 • 112 עמוד תג שער רחל ולאה - פרק ג

 • 113 עמוד תיד שער רחל ולאה - פרק ד

 • 114 עמוד תיד. שער רחל ולאה - פרק ד

 • 115 עמוד תכ שער רחל ולאה - פרק ה

 • 116 עמוד תכו שער רחל ולאה - פרק ו

 • 117 עמוד תמה שער רחל ולאה - פרק ו

 • 118 עמוד תנה שער רחל ולאה - פרק ז

 • 119 עמוד תנו שער רחל ולאה - פרק ז

 • 120 עמוד תעד שער רחל ולאה - פרק ח

 • 121 עמוד תפא. שער הארות זו''ן - פרק א

 • 122 עמוד תפא שער הארות זו''ן - פרק א

 • 123 עמוד תצד שער הארות זו''ן - פרק א

 • 124 עמוד תקה שער הארות זו''ן פרק ב]

 • 125 עמוד תקכד. שער הארות זו''ן - פרק ג

 • 126 עמוד תקלא. שער הארות זו''ן - פרק ה

 • 127 עמוד תקלט. שער הארות זו''ן - פרק ה

 • 128 עמוד תקנא שער הארות זו''ן - פרק ו

 • 129 עמוד תקע שער הארות זו''ן - פרק ז

 • 130 עמוד תקפו. שער הארות זו''ן - פרק ח

 • 131 עמוד תקצח. שער האונאה - הקדמה ופרק א

 • 132 עמוד תריא שער האונאה - פרק א

 • 133 עמוד תרכג. שער האונאה - פרק ג

 • 134 עמוד תרל שער האונאה - פרק ג

 • 135 עמוד תרלט שער האונאה - פרק ג

 • 136 עמוד תרמד. שער האונאה - פרק ג

 • 137 עמוד תרנד. שער האונאה - פרק ד

 • 138 עמוד תרד. שער האונאה - פרק א

 • 139 סיום אוצרות חיים

 • 140 סיום אוצרות חיים

 • 15 הקדמה לתיקון השובבים תשע''ב

 • הרב אבידן-ענין פורים

 • ראש השנה - חזרה על כוונות התקיעות

 • 01 ימים נוראים

 • 02 ראש השנה

 • 03 שיעור במוסר הרש''ש קודם תקיעת שופר

 • 04 יום הכיפורים

 • 05 יום כיפור

 • 06 יום כיפור

 • 07 יום כיפור

 • 08 סוכות - סדר הנענועים

 • 09 הושענא רבה

 • 10 הושענא רבה

 • 11 חנוכה

 • 12 כוונות לחנוכה

 • 13 חנוכה תשעב

 • 14 זאת חנוכה

 • 16 פורים

 • 17 פורים

 • 18 פורים

 • 19 ענינו של ניסן

 • 20 סדר פסח

 • 21 כוונות ליל הסדר א

 • 22 כוונות ליל הסדר ב

 • 23 כוונות פסח

 • 24 פסח שני

 • 25 כוונות ספירת העומר

 • 26 ספירת העומר

 • 27 שבועות ופרשת בהר

 • 01 הילולת הארי הקדוש

 • 02 הילולת הבן איש חי

 • 03 הילולת הרמחל

 • 04 פרשת בשלח - הילולת הרשש

 • 05 פטירת רבי אלעזר אבוחצירה

 • 06 שבחי הרמב''ן וחיזוק

 • 07 שבחי הארי

 • 08 ערב ראש חדש כסליו תשעב

 • 09 בפריז אצל הרב שרביט פורים

 • 10 כונת קריאת שמע

 • 11 תפילת הסנגוריא

 • 12 תיקוני הזוהר

 • 13 ענייני צדקה - מעשרות

 • 14 עניני חינוך

 • 15 ענינים שונים

 • 16 בעשרה מאמרות נברא העולם

 • 17 בראשית תמן

 • 18 סוף השבעה לרב זצוק''ל

 • 01 פרשת בראשית

 • 02 פרשת נח

 • 03 פרשת נח

 • 04 פרשת לך לך

 • 05 פרשת וירא

 • 06 פרשת חיי שרה

 • 07 פרשת חיי שרה

 • 08 פרשת תולדות

 • 09 פרשת ויצא

 • 10 פרשת וישלח

 • 11 פרשת וישלח

 • 12 פרשת וישלח

 • 13 וישב

 • 14 פרשת מקץ

 • 15 פרשת מקץ ועניני חנוכה

 • 16 פרשת ויגש

 • 17 פרשת ויחי

 • 18 פרשת שמות - תיקון היסוד

 • 19 פרשת וארא

 • 20 פרשת וארא

 • 21 פרשת בא

 • 22 פרשת בשלח - הילולת הרשש

 • 23 פרשת יתרו

 • 24 פרשת יתרו

 • 25 פרשת יתרו

 • 26 פרשת משפטים

 • 27 פרשת תרומה

 • 28 פרשת תרומה

 • 29 פרשת תצוה - פטירת משה רבנו

 • 30 פרשת כי תשא

 • 31 פרשת ויקהל

 • 32 פרשת ויקהל

 • פרשת פקודי 33

 • 34 פרשת ויקרא

 • 35 פרשת צו - ליל הסדר

 • 36 פרשת שמיני - פרה

 • 37 פרשת תזריע

 • 38 פרשת מצורע

 • 39 פרשת מצורע

 • 40 פרשת מצורע

 • 41 פרשת אחרי מות

 • 42 פרשת קדושים

 • 43 פרשת קדושים

 • 44 פרשת אמור

 • 45 פרשת בהר

 • 46 פרשת בהר

 • 47 פרשת בחוקותי

 • 48 פרשת במדבר - כל יהודי חשוב

 • 49 פרשת נשא

 • 50 פרשת בהעלותך

 • 51 פרשת בהעלותך

 • 52 פרשת שלח

 • 53 פרשת שלח

 • 54 פרשת קרח

 • 55 פרשת קרח

 • 56 פרשת חקת

 • 57 פרשת חקת

 • 58 פרשת בלק

 • 59 פרשת פנחס

 • 60 פרשת פנחס

 • 61 פרשת פנחס

 • 62 פרשת פנחס

 • 63 פרשת מטות

 • 64 פרשת מטות

 • 65 פרשת מסעי

 • 66 פרשת מסעי

 • 67 פרשת דברים

 • 68 פרשת ואתחנן

 • 69 פרשת ואתחנן

 • 70 פרשת עקב

 • 71 פרשת עקב

 • 72 פרשת ראה

 • 73 פרשת ראה

 • 74 פרשת שופטים אלול

 • 75 פרשת שופטים

 • 76 פרשת כי תצא - ועשית מעקה לגגך - חיים על פי הזוהר

 • 77 פרשת כי תבוא. ראש השנה

 • 78 פרשת כי תבוא

 • 79 פרשת כי תבא

 • 80 פרשת נצבים

 • 81 פרשת נצבים

 • 82 פרשת ניצבים וילך - חייבים לעשות תשובה - חיים על פי הזוהר

 • 83 פרשת ניצבים

 • 84 פרשת האזינו - חיים על פי הזוהר

 • 85 פרשת וזאת הברכה - הכנה לסוכות

 • 1 סימן ש''ו סעיף א--ד

 • 2 סימן ש''ו סעיף ה

 • 3 סימן ש''ו סעיף ו

 • 4 סימן ש''ו סעיף ז

 • 5 סימן ש''ו סעיף ח--יא

 • 6 סימן ש''ו סעיף י''ב

 • 7 סימן ש''ז סעיף ב

 • 8 סימן ש''ז סעיף ה חלק ב

 • 9 סימן ש''ז סעיף ה--ז

 • 10 סימן ש''ז סעיף ח--יא

 • 13 סימן ש''ח סעיף א-ד

 • 11 סימן ש''ז סעיף יב---יט

 • 12 סימן ש''ז סעיף כ

 • 14 סימן ש''ח סעיף ד- ו

 • 15 סימן ש''ח סעיף ו-ט

 • 16 סימן ש''ח סעיף ט

 • 17 סימן ש''ח סעיף ט

 • שו''ע סימן ש''ו,א-ג עסקים האסורים בשבת

 • מטבע ברכה 1

 • מטבע ברכה 2

 • מטבע ברכה 4

 • מטבע ברכה 3

 • מטבע ברכה 5

 • מטבע ברכה 6

 • מטבע ברכה 7

 • מטבע ברכה 8

 • שער מיעוט הירח חלק ראשון

 • באהבה נסירת הנוק מזא חלק שני-ראש השנה

 • באהבה נסירת הנוקבא מהזא

 • בניית לאה

 • בניית נוק עליית גבורות אהרון שלא שינה

 • ברכות אמצעיות נשיקין

 • דרוש הדעת בניית הנוקבא

 • הסתלקות שורשי מוחין דכתר חוב חוג וחזרתם-רחובות הנהר דף ט

 • האם כל הסידור מדבר בכתר-השיעור השני

 • המשך כניסת חסדים חלקים עליונים

 • הרב אבידן הסבר לכניסת חסדים וגבורות

 • הרב חן סידור חונן הדעת שיעור מיוחד ספירה לספירה 12 ברכות נשיקין

 • השלמת מוחין עי העלאת רפח בקש בבקר ובערב

 • ירידת והמתקת חסדים וגבורות ביסוד זא-שיעור אבי

 • כניסת חסדים וגבורות בידקא דמיא

 • כניסת חסדים מדבר על רפח וכלצמא

 • כניסת מוחין קטנות וגדלות של זא על ידי ישסות-בקריאת שמע שחרית שיעור שני

 • כניסת מוחין קטנות וגדלות של זא על ידי ישסות-שיעור ראשון

 • כריעות זקיפות לוקת מוחין של ארבע כריעות ובסוף כל הברכות האחרונות

 • כריעות זקיפות שיעור ראשון כג א בעץ

 • כריעות זקיפות תחלת בניית הנוקבא עליית מלכויות

 • מוחין דאלקים

 • מוחין דאלקים שיעור נוסף

 • כריעות זקיפות תחלת בניית הנוקבא עליית מלכויות

 • תפילה נוראה מהרש''ש

 • כוונת המרכבה-שיעור מקדים-תיקון לבושי אלקים בשובבים

 • ייחוד כיסא מרכבה לאדם

 • יחוד ק''ש שעל המיטה

 • ייחוד הווי''ן חלק א

 • ייחוד הווי''ן חלק ב

 • חוטם פה 1

 • חוטם פה 2

 • חוטם פה 3

חדשות והודעות


 • שיעורים בשידור חי

  אנחנו משדרים שיעורים חיים מידי ערב לוח זמנים בתפריט שידורים חיים !!
 • חדש ! חדש ! חדש !

  סדרת שיעורים חדשה בקבלה וחסידות מאת הרב דוגר שליט"א
 • חדש ! חדש ! חדש !

  סיכום השיעורים בעץ חיים  של הרב שי אסיא שליט"א להוריד בקונטרסים ודפי עזר סיכם: הרב משה נגר שליט"א